งานต่อต้านคอรัปชั่นและส่งเสริมจรรยาบรรณ

คณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันและส่งเสริมจรรยาบรรณหอการค้าไทย เพื่อส่งเสริมหลักจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล ในการประกอบธุรกิจกับสมาชิกหอกาค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ และผู้ประกอบการนักธุรกิจรุ่นใหม่

อ่านต่อ >

โครงการจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตระหนักดีว่าในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ หากได้นำหลักบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างเหมาะสม

อ่านต่อ >

ข้อตกลงคุณธรรม Integrity Pact

ข้อตกลงคุณธรรม Integrity Pact เป็นเครื่องมือที่พัฒนาโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) วัตถุประสงค์ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ช่วยให้ภาครัฐมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพโดยข้อตกลงคุณธรรม สามารถปรับใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างในหลายประเภท

อ่านต่อ >

ทดสอบ

เป็นการทดสอบระบบ

อ่านต่อ >

โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย

อ่านต่อ >

โครงการ 1 ไร่ 1 ล้าน

1 ไร่ 1 ล้าน : โจทย์ใหญ่ที่คนตัวเล็กต้องทำ !!! ได้ยินโจทย์นี้ ต้องบอกว่าตกใจมากค่ะ ทำกาแฟหนึ่งไร่ได้เงินล้าน !!! มันไม่น่าจะจริง

อ่านต่อ >