รับรองเอกสารเพื่อการส่งออก (CO, CF)


สวัสดีประเทศไทย "ไพรบูลย์ ดำรงค์ชัย " ฝ่ายรับรองเอกสารเพื่อการส่งออก


ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) เปรียบเหมือนใบพาสปอร์ตใช้ผ่านแดนของสินค้า ศุลกากรย่อมเชื่อมั่นสินค้าที่มีใบ CO ยืนยันแหล่งผลิต มากกว่าสินค้าที่ไม่ทราบที่มาชัดเจน ดังนั้นในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้ซื้อจะร้องขอผู้ส่งออกให้ขอใบ CO แนบกำกับมาพร้อมสินค้าเสมอ
 
หอการค้าไทยให้บริการออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (CO) และบริการรับรองเอกสารการค้า (CF / Legalization) อย่างมืออาชีพ ระบบ CO Online เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สะดวก ประหยัด และทันสมัยเหมาะกับรูปแบบธุรกิจ 4.0 ในปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม

สวัสดีประเทศไทย

"ไพรบูลย์ ดำรงค์ชัย " ฝ่ายรับรองเอกสารเพื่อการส่งออก

หอการค้าไทยมีหน้าที่ออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้ พรบ. หอการค้าไทย พ.ศ. 2509

ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) ใช้ยืนยันประเทศแหล่งผลิตตามกฎแหล่งกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) ที่องค์การค้าโลก (WTO) กำหนด ศุลกากรใช้ใบ CO เป็นหลักฐานเรียกเก็บภาษี นอกจากนี้ระเบียบศุลกากรบางประเทศกำหนดให้ใบ CO เป็นเอกสารประกอบการผ่านพิธีการศุลกากรด้วย ใบ CO จึงถูกใช้ในการค้าระหว่างประเทศด้วยวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย
 
ใบ CO ใช้สิทธิทางภาษีมีรูปแบบและชื่อเรียกเฉพาะ เช่น ฟอร์ม A, ฟอร์ม D, ฟอร์ม E ฯลฯ เป็นต้น ส่วนใบ CO ทั่วไปไม่มีส่วนลดภาษี เรียกว่าใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (CO) รูปแบบใบ CO แตกต่างกันเป็นไปตามที่หน่วยงานผู้ออกกำหนด
 
ใบ CO หอการค้าไทยไม่ได้รับส่วนลดทางภาษี แต่ได้รับการยอมรับจากศุลกากรและผู้นำเข้า การรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าทำอย่างมืออาชีพ เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การค้าโลก สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ สืบค้นแหล่งที่มาและกระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็ว ใบฟอร์มมีลายน้ำ รหัสเฉพาะ ป้องกันการปลอมแปลง ผู้ส่งออกที่ขอใบ CO จากหอการค้าไทย จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าของท่านได้รับความเชื่อถือ ดำเนินพิธีการศุลกากรได้สะดวก รวดเร็ว
 
การรับรองเอกสารการค้า (CF / Legalization) หอการค้าไทยเป็นหนึ่งในสามหน่วยงานห่วงโซ่การรับรองความแท้จริงของเอกสาร ประกอบด้วย หอการค้าไทย กรมการกงสุล และสถานทูต การรับรองเอกสารเปลี่ยนจากการประทับตรา เป็นสติ๊กเกอร์ติดบนเอกสารต้นฉบับ สะดวก และสวยงาม

ทดสอบ ทดสอบ  ทดสอบ  ทดสอบ  ทดสอบ  ทดสอบ  ทดสอบ  ทดสอบ 

          ฝ่ายรับรองเอกสารเพื่อการส่งออก 

ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) เปรียบเหมือนใบพาสปอร์ตใช้ผ่านแดนของสินค้า ศุลกากรย่อมเชื่อมั่นสินค้าที่มีใบ CO ยืนยันแหล่งผลิต มากกว่าสินค้าที่ไม่ทราบที่มาชัดเจน ดังนั้นในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้ซื้อจะร้องขอผู้ส่งออกให้ขอใบ CO แนบกำกับมาพร้อมสินค้าเสมอ หอการค้าไทยให้บริการออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (CO) และบริการรับรองเอกสารการค้า (CF / Legalization) อย่างมืออาชีพ ระบบ CO Online เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สะดวก ประหยัด และทันสมัยเหมาะกับรูปแบบธุรกิจ 4.0 ในปัจจุบัน

                                             ฝ่ายรับรองเอกสารเพื่อการส่งออก

[ คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย ] 
 

ระบบ CO Online ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2551 ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ส่งออกขนาดเล็ก กลาง และ ใหญ่ ของไทยที่ขึ้นทะเบียนใช้บริการกว่าหนึ่งหมื่นราย บริษัทส่งเอกสารประกอบการส่งออกที่รับรองโดยหอการค้าไทยไปต่างประเทศกว่า 200 ประเทศทั่วโลก 
 
ในปี 2558 จนถึงปัจจุบัน หอการค้าไทยพัฒนาระบบ CO Online บนเทคโนโลยี Cloud System ที่ทันสมัย ผู้ใช้สามารถส่งคำขอรับรองเอกสาร (CO, CF) และจัดการเอกสารที่ยื่นเข้ามาในระบบได้ด้วยตนเองทุกขั้นตอน สามารถใช้บริการระบบ CO Online ได้ทันที สะดวก รวดเร็ว ทันใจ


[ คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย ] 
 

 

การขึ้นทะเบียน

ไปที่ Website >>  https://mr.thaichamber.org/

กรณีที่เป็นสมาชิกของหอการค้าไทย ฯ

สามารถใช้บริการออกใบรับรองได้ทันที หากท่านใช้บริการครั้งแรก กรุณาจัดเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน ดังต่อไปนี้ 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท (กรรมการผู้จัดการ) ตามหนังสือรับรอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ  
 • สำเนาเอกสารอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ร.ง. 4 หรือ ร.ง. 2 หรือ กนอ. (กรณีมีโรงงานผลิต)
 • สัญญายินยอมรับผิด (เลือกชุดเอกสารที่ตรงกับประเภทบริษัทของท่าน)
 • กรณีไม่มีโรงงานผลิต จำนวน 2 ชุด
 • กรณีมีโรงงานผลิต จำนวน 2 ชุด
 • สถานที่ตั้ง (แนบแผนที่) 
เอกสารประกอบการยื่นขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
 • ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading : B/L หรือ Air Waybill : AWB )
 • ใบบัญชีราคาสินค้า : ใบกำกับสินค้า (Invoice)
 • เอกสารเพิ่มอื่นๆ
ข้อมูลที่ควรปรากฏในใบบัญชีราคาสินค้า : ใบกำกับสินค้า (INVOICE)
 • INVOICE No. AND DATE
 • ระบุต้นทางปลายทาง (FROM BANGKOK TO……..)
 • ระบุชื่อเรือ หรือ AIR FREIGHT หรือ BY TRUCK
 • รายการสินค้า
 • ปริมาณสินค้าและน้ำหนักสินค้า
 • เครื่องหมายหีบห่อ
 • แหล่งกำเนิดของสินค้า
อัตราค่าบริการ
 • ค่ารับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin:CO)
  สมาชิก 190 บาท / ชุด ไม่เป็นสมาชิก 240 บาท / ชุด
 • ค่ารับรองเอกสารทั่วไปทางการค้า (Certifying Other Trade Documents:CF)
  สมาชิก 240 บาท / ชุด ไม่เป็นสมาชิก 300 บาท / ชุด

หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ติดต่อสอบถาม
สำนักงานใหญ่ (ศูนย์ราชบพิธ)

150 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ฝ่ายรับรองเอกสารเพื่อการส่งออก หอการค้าไทย

โทรศัพท์ : 0 2018 6888 ต่อ 1200, 1210, 1120
อีเมล : co_online@thaichamber.org
ส่วนงานทะเบียน โทรศัพท์ : 0 2018 6888 ต่อ 5270, 5280

ศูนย์บริการท่าเรือ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

อาคาร B ชั้น 5 ห้อง 5/8 ถนนท่าเรือ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2249 7181 ต่อ 11-13

ศูนย์บริการรัชดา ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC) 

22/77 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2512 0123 ต่อ 812, 834

ศูนย์บริการสุวรรณภูมิ 

อาคาร CE1 เขต Free Zone สนามบินสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ : 08 1867 5323