ข่าวสาร

หอการค้าไทยพบ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ เสนอจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบและยั่งยืน

หอการค้าไทยพบ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ เสนอจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบและยั่งยืน

วันที่เผยแพร่ 19 มี.ค. 2563


หอการค้าไทยพบ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
เสนอจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบและยั่งยืน
 
 
 
     นายกลินท์  สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการนำคณะกรรมการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) เพื่อนำเสนอมุมมองข้อเสนอของภาคเอกชนต่อการผลักดันการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบและยั่งยืน โดยมีข้อเสนอประกอบด้วย
 
     1. อากาศสะอาด ขอให้เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. ... ซึ่งเสนอโดยหอการค้าไทยให้เป็นกฎหมายเพื่อการปฏิรูประบบการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดของประเทศ ทั้งนี้ หอการค้าไทยได้นำเสนอประธานรัฐสภาแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมา  รวมทั้งเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการอากาศสะอาดโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและพัฒนาระบบการจัดการอากาศของประเทศ โดยมีกลไกรับผิดชอบ ลงไปในระดับพื้นที่ของแหล่งมลพิษทางอากาศ โดยขอให้กระทรวงฯ เป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้ระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายบังคับใช้และขอให้กระทรวงกำหนดมาตรการให้ผู้ประกอบการก่อสร้างต้องดำเนินการตามแผน EIA อย่างเคร่งครัด เพื่อลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการก่อสร้าง  นอกจากนั้นยังได้เสนอให้มีมาตราการจูงใจให้ผู้ใช้รถยนต์เก่าเปลี่ยนเป็นรถยนต์ที่ปล่อย carbon น้อยลง เช่นรถ EV   และจัดเก็บภาษีรถยนต์ตามอายุการใช้งาน ระยะทาง และปริมาณการปล่อย  carbon รวมถึงการใช้ประโยชน์จาก social media และข้อมูล real time เพื่อออกมาตราการได้เหมาะสมกับสถานการณ์มากขึ้น  ทั้งนี้ ภาคเอกชนได้เริ่มโครงการการรับซื้อวัสดุเหลือทางการเกษตรเช่น ใบอ้อย ฟางข้าว จากเกษตรกร เพื่อลดการเผา และเพื่อนำมาเพิ่มมูลค่าแล้วเช่นบริษัท SCG และบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เป็นต้น
 
         2. การจัดการขยะพลาสติกและขยะอาหาร  ได้เสนอให้สร้างความตระหนักรู้และให้ความรู้แก่ประชาชน ผ่านช่องทาง Social Media ตามแนวทาง Circular Economy เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และผลักดันให้มีการจัดทำหลักสูตรภาคบังคับของการศึกษาไทย การดูแลสิ่งแวดล้อม ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในด้านการจัดการและการแยกขยะ เสนอให้กำหนดนโยบายการคัดแยกขยะอย่างจริงจัง และศึกษาการติดตั้งเครื่องดักขยะในแหล่งน้ำก่อนลงทะเล รวมถึงออกมาตรการด้านขยะพลาสติก และขยะอาหาร เช่นปรับคุณภาพถุงพลาสติกให้มีความหนามากขึ้น สนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ การทบทวนการนำเข้าขยะพลาสติก การเร่งรัดจัดทำ Food Waste Database และการสนับสนุนด้าน Logistic ร่วมกับภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการบริจาคอาหารที่เป็นส่วนเกินให้กับองค์กรการกุศลแทนการนำไปทิ้ง เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด
 
        3. การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เสนอให้กำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเพื่อจูงใจในการปลูกป่า โดยให้นำค่าใช้จ่ายในการปลูกและบำรุงรักษาไม้มีค่า มาหักลดหย่อนภาษีได้เป็นระยะเวลา 10 ปี หรือตามระยะเวลาการบำรุงรักษาไม้มีค่าให้เติบโต และขอให้สามารถโอนสิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้กับผู้ถือครอบครองที่ดินรายใหม่ที่ปลูกไม้เศษฐกิจได้ รวมทั้งเสนอให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และ กรมป่าไม้ ประสานความร่วมมือดำเนินโครงการศึกษาวิจัยเมล็ดพันธุ์และกล้าพันธุ์ไม้มีค่า และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดำเนินการ เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนปลูกไม้มีค่าในที่ดินของตนเอง โดยใช้กล้าพันธุ์ที่มีคุณภาพจากโครงการดังกล่าว เพื่อให้พื้นที่ป่าไม้ของไทยเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
       4. การอนุรักษ์เสือโคร่ง เสนอให้มีการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งเป็นวาระแห่งชาติ โดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นประธาน  และให้แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมระดับโลกด้านการฟื้นฟูเสือโคร่ง เพื่อสร้างการยอมรับจากทั่วโลกและขอให้มีการพิจารณาการก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคอย่างเหมาะสม เพื่อรักษาผืนป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ  ในเรื่องนี้กระทรวงฯ ได้ให้ความสำคัญ และมีแผนการดูแลอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆ ของโลกที่มีการอนุรักษ์เสือโคร่ง
 
 
 
         นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กล่าวว่า เห็นชอบกับประเด็นที่หอการค้าไทยเสนอมา และถือเป็นภารกิจหลักซึ่งกระทรวงฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ และได้ดำเนินการอยู่แล้วในหลายโครงการ เช่น การดูแลอากาศสะอาด การลดมลพิษ การกำจัดขยะ และการอนุรักษ์เสือโคร่ง เป็นต้น โดยขอให้ประสานงานกันต่อในเรื่องต่าง ๆ และจะเร่งดำเนินการในด้านที่กระทรวงฯ สามารถดำเนินการได้เอง รวมทั้งประสานงานกับฝ่ายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอให้หอการค้าไทยให้ข้อมูลที่คิดว่าจะเป็นประโยขน์ต่อการดำเนินงานต่อไป
 
-------------------------------------------
Presented by Thai Chamber
ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมของหอการค้าไทยได้ที่
Website : https://www.thaichamber.org
FB : https://www.facebook.com/ThaiChamber
Line  : @tccline (ใส่ @ ด้วยครับ)
YouTube Channel : หอการค้าไทย Official


 ภาพประกอบ