มาตรการหยุดยั้งการระบาด COVID-19 

กกร.แถลงแนวทางการดำเนินการกรณี COVID-19 

มาตรการ ข้อเสนอกระทรวงแรงงาน และกระทรวงอื่นๆ 

 แนวทางดำเนินการและข้อเสนอแนะของภาคเอกชนฯ