กิจกรรม

โครงการ Big Brother (Season 4)

โครงการ Big Brother (Season 4)

วันที่เผยแพร่ 04 มี.ค. 2563


หอการค้าไทย เปิดรับสมัครแล้ว
โครงการ Big Brother (Season 4)
 
 
โอกาสพิเศษสำหรับท่าน !!
ที่จะมีพี่เลี้ยงจากบริษัทชั้นนำของประเทศ
มาเป็นคู่คิดทางธุรกิจ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อีกมากมาย 
 
 
 
 
สิทธิประโยชน์ภายใต้โครงการ (ที่คุ้มค่ามากกว่า 100,000 บาท)
หลักสูตรพิเศษทางธุรกิจภายใต้โครงการ
     - ได้รับการวิเคราะห์ธุรกิจผ่านกระบวนการ : Business Health Check  มูลค่า 30,000 บาท
     - สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม Meeting with CEO มูลค่า 45,000 บาท    
     - สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม On-site Visit มูลค่า 30,000 บาท
     - ได้รับการปรึกษาธุรกิจอย่างใกล้ชิด กับบริษัทพี่เลี้ยงยักษ์ใหญ่ของประเทศ Value beyond price
     - โอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจาก ธนาคารพันธมิตร Value beyond price
     - โอกาสทางเครือข่ายธุรกิจ ภายใต้โครงการ (บริษัทพี่ / บริษัทน้องทุก Season) Value beyond price
เป็นสมาชิกหอการค้าไทย (กรณีเป็นสมาชิกอยู่แล้ว ได้สิทธิ์ในการต่ออายุ 1 ปี) มูลค่า 3,000 - 5,000 บาท
     - ส่วนลด 20 % ในการออกเอกสารรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (C/O)
     - สิทธิในการสมัครบัตรเดินทางนักธุรกิจ APEC Card (ได้รับการยกเว้น Visa สำหรับติดต่อธุรกิจ 19 ประเทศ)
     - ส่วนลดโรงแรม/ร้านค้าทั่วประเทศ ผ่าน Application TCC Connect 
     - ส่วนลด 15% ในการส่ง EMS กับ บริษัทไปรษณีย์ไทย
     - ได้เข้าร่วมกิจกรรมของหอการค้าไทยในราคาพิเศษสำหรับสมาชิก
 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
• ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในการพัฒนาและการเติบโต 
  (หากมียอดขายต่อปี 50 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
• ต้องประกอบกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี 
• มีสัญชาติไทยหรือ มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยร้อยละ 51 ขึ้นไป
• ดำเนินธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ ภาคการค้าและการลงทุน / เกษตร / อาหารและเครื่องดื่ม / ท่องเที่ยวและบริการ / สุขภาพและสมุนไพร
 
หลักเกณฑ์การรับสมัคร และคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
• คัดกรองบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติ และประกาศผลทางเว็บไซต์ https://www.thaichamber.org/ (วันที่ 18 มี.ค. 63) 
• บริษัทที่ผ่านการคัดกรองจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ (23 มี.ค. 63)
• ประกาศผลบริษัทที่ผ่านการสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ https://www.thaichamber.org/ (1 เม.ย. 63) 
• บริษัทที่ผ่านการสัมภาษณ์ ชำระเงินค่าเข้าร่วมโครงการ ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ประกาศผล (หากไม่ชำระ ถือว่าสละสิทธิ์) 
 
หมายเหตุ: การพิจารณาคัดเลือกบริษัทน้องเข้าร่วมโครงการ และการจัดสรรบริษัทพี่เลี้ยงโดยคณะกรรมการโครงการฯ ถือเป็นที่สุด
 
เอกสารประกอบการสมัคร (แนบในลิ้งค์สมัคร)
1.แบบฟอร์มแผนธุรกิจฉบับย่อ    
     ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม(PDF) Click กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน
     ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม(Word) Click กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน
2.สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร
3.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
4.หนังสือรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น อย., มอก.(ถ้ามี)
5.หลักฐานการเป็นสมาชิกหอการค้าฯ (ถ้ามี)
 
หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัครมีผลต่อการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งสมาชิก 
โทรศัพท์: 02-018-6888 ต่อ 3630, 6090, 3920
 
ภาพกิจกรรมภายใต้โครงการฯ  ภาพประกอบ